Integraatiot ovat tietojärjestelmien välisiä yhteyksiä, joiden toteuttamiseen tarvitaan toimiva asiakassuhde

Artikkelin lukuaika

5 min

Ville Wahlroos aloitti työt ATR Softilla vuonna 2010. Elektroniikkateollisuutta edustava asiakas tarvitsi lyhytaikaista sijaista omalle, integraatioista vastaavalle henkilölleen. Sijaistamisesta syntyi vuosia kestänyt asiakassuhde, jossa integraatioiden kehittämisestä ja sovellustuesta vastaa ATR:n kaksi ihmistä – Ville toisena heistä. Mutta millaista Villen työ oikein on?

Integraatio ohjaa järjestelmiä

Ohjelmistointegraatio voi luonteeltaan olla puhdasta viestien välitystä niin, että yhden järjestelmän tuottaman sanoman muoto muunnetaan ja sanoma välitetään toiselle järjestelmälle. Villen asiakkaalla integraation rooli on kuitenkin laajempi.  Asiakkaalla on kolme erillistä järjestelmää, joiden pitää pystyä kommunikoimaan toistensa kanssa: toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), tuotannonohjausjärjestelmä (MES) sekä kolmas järjestelmä, joka sisältää tuotteiden testi- ja tuotekehitystietoja. 

Integraatio toimii näiden kolmen järjestelmän välissä sisältäen toimintalogiikan eli kaikki säännöt, joiden perusteella toimintaa ohjataan. Se on toteutettu BPEL-tekniikalla (business process execution language) ja sisältää yrityksen keskeiset liiketoimintaprosessit. ATR tekee ja ylläpitää näitä integraatioita ja toimii niihin liittyvien asioiden tukiorganisaationa.

Jos esimerkiksi tuotantolinjalla painetaan nappia uuden tuotantoerän aloittamiseksi, välittyy kutsu integraatiolle, joka tekee tarvittavat muutokset tuotannonohjausjärjestelmään, tarkistaa ja muuttaa ERP-järjestelmän materiaalisaldot, välittää sovitut ilmoitukset vastuuhenkilöille, tulostaa tuotannon erätarrat ja kuittaa luvan valmistuksen aloittamiseksi.

Asiakkaan liiketoiminta tulee tutuksi

Kun integrointeja tehdään, kohdeyrityksen liiketoimintaprosessien kulun ymmärtäminen on olennaista. Prosesseja  ei valitettavasti voi etukäteen opiskella. Yrityksillä saattaa olla kirjallisia prosessikuvauksia, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkea tarvittavaa tietoa – aina tulee eteen selvitettäviä asioita. Vaikka prosessien perkaaminen onkin haasteellinen osa integrointityötä, on se monesti kuitenkin juuri se osa, joka tekee integroinnista mielenkiintoista ja uutta potkua antavaa. 

Jos integraatioita tekevällä henkilöllä on kyseisen asiakkaan toimialasta kokemusta, on yrityksen toimintaa helpompi hahmottaa, koska saman toimialan prosessit ja niiden taustajärjestelmät muistuttavat toisiaan. Ymmärrys yrityksen prosesseista myös lisääntyy asiakassuhteen kuluessa, kun toiminnot tulevat tutummiksi. Yritykset arvostavatkin sitä, että integraatioita tekevät ihmiset pysyvät tehtävässään pitkään. 

Integraatio on paljon muutakin kuin ohjelmointia

Yleisesti integraatio on samanlaista kuin muukin ohjelmistokehitystyö, mutta asiakkaan organisaatiorakenne vaikuttaa työn laajuuteen ja luonteeseen. Joillain asiakkailla voi olla oma it-tukiorganisaatio, jolloin ohjelmistoyritys tekee vain kehitystyön ja asiakas vastaa tuotannosta,  käyttöönotosta, testauksesta ja tuesta. Joissain tapauksissa ohjelmistoyritys vastaa kuitenkin kaikesta, jolloin siltä pitää löytyä osaamista ohjelmoinnista, testauksesta, konfiguroimisesta, tietoliikenneprotokollista, palvelimien ylläpitämisestä ja asiakastukena toimimisesta.

Usein integraatioita toteuttava taho pääsee myös vastaamaan asiakkaan muista järjestelmistä, kuten varastosovelluksista, asiakaspalautusjärjestelmistä, dokumentinhallintajärjestelmistä ja tuotteen elinkaarenhallintajärjestelmistä (PLM).

Asiakaspalveluhenkisyys on valttia

Villen tietotekniikan insinööriopinnot sisälsivät jossain määrin ohjelmointia, mutta ohjelmointiin hän ei opinnoissaan varsinaisesti suuntautunut.

Ehkä omat vahvuuteni ovat aina olleet myös asiakaspalvelussa. Ohjelmoinnin olen opiskellut vasta työn ohessa.

Vastoin yleistä mielikuvaa, ohjelmistoalalla asiakaspalveluhenkisyyttä tarvitaan ja ihmisten kanssa pitää tulla toimeen. Työt tehdään joka tapauksessa osana jotain tiimiä, ja tiedon on kuljettava työkavereiden välillä. Suurissa ohjelmistoalan yrityksissä yksittäinen kehittäjä ei välttämättä ole suoraan yhteydessä asiakkaaseen, mutta pienempien yritysten organisaatiorakenne on matala eikä sisällä seurustelu-upseereita. Niissä asiakkaan kanssa keskustelevat henkilöt ovat samoja, jotka myös toteuttavat sovitut asiat. 

Tukitehtävät testaavat ongelmanratkaisukykyä

Sovellustukitehtävissä kaikki lähtee siitä, että jos jotain asiaa ei ymmärrä, se on pakko opetella. Valmista ratkaisumallia ei välttämättä ole tarjolla, vaan tukitehtävässä olevan henkilön pitää selvittää, mihin asia liittyy ja miten asioiden pitäisi toimia. Ongelma ratkaistaan käymällä prosessipolkua läpi ja arvioimalla, mihin vika voisi liittyä. Vähäisillä lähtötiedoilla varustetut tukipyynnöt ovat monesti haastavia, mutta erittäin palkitsevia tehtäviä. Jokainen tukitehtävä myös nostaa tekijänsä taitotasoa.

Töissä omalla ja asiakkaan toimistolla

Ville tekee töitä neljänä päivänä viikossa ATR:n toimistolla, jolloin asiakasyhteydet hoituvat sähköpostitse, puhelimitse ja pikaviestimin. Asiakkaan luona töitä tehdään kerran viikossa, torstaisin. Silloin ohjelmassa on yleensä paljon palavereita, joissa käydään toteutettuja asioita läpi ja suunnitellaan tulevia. 

Torstait ovat arvokkaita päiviä, plus pääsee näkemään ihmisiä ja keskustelemaan heidän kanssaan.

Konsultti vai työntekijä?

Ohjelmistoyrityksen laskuun toimivana, ulkoistettuna työntekijänä olemisella on hyvät ja huonot puolensa: Kun ei ole koko ajan paikalla asiakasyrityksessä, ei pysy samalla tavalla kärryillä kaikista tapahtumista kuin yrityksen oma työntekijä. Toisaalta etätyöntekijä saa paremman työrauhan, kun kaikista yleisistä ja  juoksevista asioista ei tulla työpisteelle keskustelemaan.

Integrointi on monipuolista työtä

Integrointityö on monipuolista ja mielenkiintoista työtä, jossa pääsee kommunikoimaan niin ihmisten kuin koneidenkin kanssa. Integraatiot ovatkin tietojärjestelmien välisiä yhteyksiä, joiden toteuttamiseen tarvitaan myös toimivia ihmisten välisiä yhteyksiä.

Tykkään niistä ihmisistä, joiden kanssa teen töitä täällä ATR:llä ja asiakkaalla. Mukavien ihmisten kanssa on mukava tehdä töitä.

Senior Technology Specialist