Turun museokeskuksen informaatioportaali

Artikkelin lukuaika

3 min

”Uudistuksen myötä uutena osana tulee arkeologisten tietojen hallinnointiin käytettävä ohjelmisto, joka pitää sisällään myös maakunnalliseen arkeologiaan liittyvän toiminnallisuuden. ”

ATR Soft tekee Turun kaupungin kanssa yhteistyötä, ja tämänkertainen blogikirjoitus koskee Museokeskukselle käyttöön tulevan informaatioportaalin kehittämistä. Aiemmin käytössä ollut informaatioportaali on sisältänyt ainoastaan rakennusten inventointiin käytetyn järjestelmän, mutta uudistuksen myötä uutena osana tulee arkeologisten tietojen hallinnointiin käytettävä ohjelmisto, joka pitää sisällään myös maakunnalliseen arkeologiaan liittyvän toiminnallisuuden. Informaatioportaali toteutetaan yhteistyössä Lounaispaikan kanssa. Informaatioportaalin käyttäjiä ovat mm. arkeologit, tutkijat, konservaattorit ja viranomaiset.

Miten

Uudistuva informaatioportaali on selainpohjainen ohjelmisto, jonka front-end toteutetaan Angular-ohjelmistokehystä käyttäen. Back-end toteutetaan PHP-ohjelmointikielellä, ja siinä hyödynnetään Laravel-ohjelmistokehystä. Tietokantana toimii PostgreSQL, ja paikkatiedon käsittelyn avuksi siihen on asennettu PostGIS-lisäosa. Lisäksi vapaatekstihaku on toteutettu käyttämällä Solr-hakumoottoria. Rajapintoja järjestelmästä on ja tulee olemaan mm. Finto-asiasanapalveluun, Finna-aineistopalveluun, Kiinteistötietojärjestelmään, sekä karttapohjaisessa näkymässä hyödynnetään Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja. Tavoitteena on myös hyödyntää arkeologien käyttämien muiden järjestelmien tuottamaa tietoa ja näyttää sitä osana informaatioportaalia. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Harris Matrix Composerin avulla tuotetut stratigrafiarelaatiot, joiden avulla yksiköiden suhteita muihin yksiköihin voidaan näyttää visuaalisessa muodossa suoraan informaatioportaalista.

Projektin hallintaan käytetään Scrum-viitekehystä, jota kuitenkaan ei aivan orjallisesti noudateta, vaan sitä on muokattu projektille sopivammaksi. Projektinhallintatyökaluna on Turun kaupungilla käytössä olevaa Microsoftin Visual Studio Team Services. VSTS:ssä ylläpidetään Sprinttejä, Featureja, User Storyjä ja Taskeja, ja niiden avulla ohjataan ja priorisoidaan tekemistä. Merkittävässä roolissa ovat Museokeskuksen projektiryhmäläisiltä saatavat käyttäjätarinat ja product ownerin tekemä toiminnallisuuksien priorisointi. Projektinhallinta ja oikeat työkalut ovat avainasemassa, jotta projekti ja sen sidosryhmät pysyvät ajan tasalla projektin etenemisestä.

Projektin myötä tekijöille ovat tulleet tutuiksi back-endistä PHP ja Laravel, koska suuri osa aiemmista projekteista on tehty Javalla Springiä hyödyntäen. Käyttöliittymän osalta _erittäin_ tutuksi on tullut OpenLayers ja sen API, koska Angularille oleva OpenLayers-direktiivi ei toteuta kaikkia tarvittavia toiminnallisuuksia. Omaa päänvaivaansa ovat aiheuttaneet projektiot ja koordinaattien muuntaminen niiden välillä, koska Suomessa käytetään ESPG:3067 projektiota, kun taas OpenLayers oletuksena ei tätä tue. Lisäksi museon ja arkeologien sanasto ja työnkulku ovat tulleet tutuiksi.

Milloin

Projekti on vielä kesken ja kehitystä tehdään jatkuvasti. Tavoitteena onkin saada ensimmäinen versio tuotantoon vielä vuoden loppuun mennessä. Tulevaisuudessa järjestelmää voivat toivottavasti hyödyntää muutkin toimijat ja modernien teknologioiden ja API:n myötä järjestelmän laajennettavuus on helppoa.