Palvelutuotteiden hallinnan kokonaisarkkitehtuuri muotoutuu

Artikkelin lukuaika

2 min

Turun kaupunki toteutti keväällä ja alkusyksyllä palvelu-, toimija- ja asiointitiedon hallinnan kokonaisarkkitehtuurin määrittely- ja esiselvitysprojektin. ATR Soft vastasi palveluportfolion hallinnan määrittelytyöstä, joka luo raamit palveluiden hallinnan ja palvelukehittämisen tukijärjestelmille. Työtä tehtiin yhdessä muiden osa-alueiden (toimija- ja asiointihallinta) vetäjien, Citruksen ja Goforen kanssa.

Lähtökohdaksi työssä otettiin palveluprosessien osalta ICT-palveluiden hallinnasta tuttu ITIL-kehys ja konseptoinnissa parhaita käytäntöjä hyödynnettiin PLM (tuotteiden elinkaaren hallinta) -ideologiasta. PLM on tuttua mm. valmistavan teollisuuden yrityksille, mutta kuntasektorin palvelukehittämisessä PLM-ajattelu ei ainakaan ole yhtä tietoista. Case-esimerkkeinä käytettiin mm. varhaiskasvatusta ja päiväkodin sekä koulutilojen käyttöä palvelupisteenä.

Työn tuloksena mallinnettiin palveluiden vaatimus- ja muutoshallinnan prosesseja sekä joiltain osin myös asiointiprosessia. Prosesseista siirryttiin tietomallimäärittelyyn ja edelleen järjestelmäkarttaan. Järjestelmäkarttaan porauduttiin vielä järjestelmäjäsennystä piirtämällä ja vaihtoehtoisia ratkaisuja läpikäymällä. Alustavasti kartoitettiin myös mahdollisuutta rajatun PoC:n (Proof of Concept) toteuttamiseen ja tähän soveltuvia PDM- (tuotetiedon hallinta) / PLM-tuotteita.

Siirryttäessä yhä enemmän asiakassegmenteittäin ja yksittäisten asiakkaiden tasolla muokattaviin palveluihin, tuotehallinnan ja yksilön saaman palvelun hallinnan kytkeminen toisiinsa monimutkaistuu ja vaatii suunnittelun lisäksi tehokkaita ja toimivia tietokonejärjestelmiä tuekseen.

Jatkotöistä palveluiden ja palveluketjujen muokattavuuden mallintaminen on yksi ilmeisistä seuraavista askelista. Tähän liittyy mm. palvelukonfiguraattoreiden käyttö niin, että asiakaskokemus paranee ja tie tarpeesta palvelun nauttimiseen lyhenee.

Odotamme innolla kehitystyön jatkovaiheita ja käytännön toteuttamista!